Δραχμή

Αίγυπτος, Αλεξάνδρια

138 – 161 π.χ.

Δραχμή

Αντωνίνος Ευσεβής

Απεικονίζει τον όγδοο άθλο του Ηρακλέους (άλογα Διομήδους)

Διάμετρος 34mm, βάρος 22.62 g, 12h.