Στατήρ

Μυσία, Κύζικος

450 – 330 π.χ.

Στατήρ

Απεικονίζει ήρωα (τον Ηρακλή η τον Ιάσωνα).

Διάμετρος 15.5 mm, 15.97 gm.